وب سایت رسمی دکتر سروش دباغ (dr.soroush dabbagh official website)
زندگی نامهسخنرانی هامقالاتگفت و گوهاکتابهادوره های آموزشیگالری عکسارتباط
 
         

΅موسسه فرهنگی صراط

΅دكتر عبدالكريم سروش

 

΅

 مقالات مسئله حجاب    

........

΅

 مقالات ديگران

........

΅

    قرآن كتاب زندگان است     

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه دهم ـ سوره طارق و انفطار)

........

΅

    براي شناخت خدا بايد اوصاف او را سوزاند    

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه نهم ـ سوره اعلي)

........

΅

مرگ‌انديشي از مقومات خودشناسي است   

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه هشتم ـ سوره ضحي و انشراح)

........

    ΅   

ترس از مرگ يكي از عادات و بازي‌هاي ذهني است

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «4»)

........

΅

طريق ايمان‌ورزي از وفا مي گذرد   

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه هفتم ـ سوره انسان)

........

΅

بايد مدلي تازه از پيام‌هاي ابدي قرآن ارائه داد  

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه ششم ـ سوره مدثر)

........

΅

فقه دهليز مناسب ورود به قرآن نيست  

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه پنجم ـ سوره معارج)

........

    ΅   

مفهوم  كودكي در ميان عارفان، به معناي مواجهه‌ي غير مفهومي با هستي است

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «3»)

........

    ΅   

صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند  

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه چهارم ـ سوره مزمل)

........

    ΅ 

  اخلاق، سوژة متافيزيكي و فلسفه در "رساله" ويتگنشتاين

........

    ΅   

مرگ مقدمه زندگي ابديست

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه سوم ـ سوره قيامت)

........

    ΅   

آدم اينجا تنهاست

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه دوم ـ سوره فجر)

........

΅

ويتگنشتاين جوان و نظرية تصويري معنا    

........

΅

رهايي از عادات و زندگي در زمان حال؛ به مثابه زندگي بدون قضاوت درباره ديگران

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «2»)

........

΅

تصوير قرآن از انسان و خدا

(سيري در سپهر قرآن ـ جلسه اول)    

........

΅

ما و ميراث شريعتي (متفكري مفهوم‌ساز)   

........

΅

ويتگنشتاين و رساله منطقي ـ فلسفي   

........

΅

ملكيان؛ ذات‌گرايي و نگرش غير تاريخي   

........

΅

خشونت اسلامي؟؟   

........

΅

اقبال لاهوري، بازسازي فكر ديني و «عرفان مدرن»   

........

΅

بازخواني نظام انديشگي مطهري  

........

΅

نسبت اخلاق و اقتصاد

(رفتار اخلاقي در اقتصاد زيست شهروندان را انساني‌تر و بالنده‌تر مي‌كند)   

........

΅

سيلابس درس:  Introduction to Islam

 

........

΅

وضعيت روشنفكران ديني و دين در مغرب زمين

........

΅

پاورپوينت سخنراني سروش دباغ درباره: مجتهد شبستري؛ ايمان، وحي و هرمنوتيك متن مقدس

........

΅

از نظر برخي عارفان، چيره شدن بر مفهوم زمان يكي از شروط خوشناسي و خودكاوي است

(پيام‌ عارفان براي زمانه ما «1»)

........

΅

برنامه سخنراني سروش دباغ

(دربارة مجتهد شبستري ـ دانشگاه نيويورك)

........

΅

برنامه سخنراني سروش دباغ

(در هواي حافظ و سپهري)

........

΅

اسلام‌گرايي و پسا اسلام‌گرايي

(گزارشي از يك كنفرانس)

........

΅

رفرم ديني و فرايند دموكراتيزاسيون

........

΅

دم زدن در هواي سهراب

........

΅

آب در يك‌قدمي‌ست

........

΅

افزايش آگاهي راهي به رهايي است

(بازخواني ليبراليسم ايراني)  

........

΅

سكوت از آموزه‌هاي اصلي مولوي و ساير عارفان است (درس‌هاي اخلاقي مثنوي 4)  

........

΅

پاورپوينت سخنراني سروش دباغ در دانشگاه كويينز

........

΅

دغدغه‌هاي معنوي گريبانم را رها نمي‌كنند

........

΅

سيلابس درس: بازخواني آثار محمد مجتهد شبستري

΅

........

 سخنراني سروش دباغ در كنفرانس

Islamism & Post - Islamism

در دانشگاه كويينز كانادا

مارچ 2015      

΅

........

 فمينيسم و روشفنكري ديني      

΅

........

از منظر مولوي، كسي كه تعلق‌خاطر به دنيا نداشته باشد از مرگ نمي‌هراسد  (درس‌هاي اخلاقي مثنوي 3)  

΅

........

 هويت ايراني، اسلامي و غربيِ ما     

΅

........

 چاپ دوم كتاب زَبان و تَصوير جَهان      

΅

........

گزارشي از سخنراني‌هاي دكتر سروش دباغ، سپتامبر 2014، غرب كانادا

حسين موسوي   

΅

........

 قرآن، اهانت و «ديگري»     

........

΅

 داريوش شايگان و هويت ايراني ـ اسلامي     

........

΅

ميراث ماندگار بازرگان؛ اصالت، صداقت و حُريت    

........

΅

از نظر مولوي خودشيفتگي و خودپرستي آدمي را به هلاك مي‌اندازد (درس‌هاي اخلاقي مثنوي 2)  

........

΅

ويتگنشتاين؛ فيلسوف خوش‌شناس   

........

΅

آنچه بر نفس خويش نپسندي   

........

΅

آموزه‌هاي مولانا در مثنوي بيانگر اخلاق فضيلت‌گر است (درس‌هاي اخلاقي مثنوي 1)  

........

΅

ترجمه و شرح «رساله منطقي ـ فلسفي» ويتگنشتاين به قلم سروش دباغ توسط نشر هرمس منتشر شد

........

΅

روشنفكري ايراني و فرهنگ شيعي ـ اسلامي 

........

΅

سخنراني درباره (عبدالكريم سروشِ متكلم) 

........

΅

پرداختن به ادبيات معاصر از منظر اگزيستانسيال 

........

΅

ارتباط روشن‌فكري و تشيع: واجب يا مستحب؟

........

΅

حوری تكلم بدوی ـ زن در  «هشت‌كتاب» سهراب سپهری

........

΅

خواهر تكامل خوشرنگ ـ زن در «هشت‌كتاب» سهراب سپهری

........

΅

فلسفه قاره‌ای برای آكادمی خوب است نه عرصه‌ی روشنفكری!

........

΅

در مورد نو انديشان ديني (نصر اشتباه مي‌كند)

........

΅

فلسفه تحليلي و «شباهت خانوادگي»

........

΅

اخلاق، سیاست و سنت فلسفه تحلیلی 

........

΅

بازخوانی پروژه روشنفكری دینی 

........

΅

بازخوانی پروژه عرفان مدرن 

........

΅

مكتب شیراز و سلوك عرفانی

........

΅

غمی غمناك

........

΅

«دروغ در روز روشن»

........

΅

روانشناسی‌گرایی، طبیعت‌گرایی و فلسفه تحلیلی  

........

΅

روشنفكری در دوران‌گذر  

........

΅

مناسك فقهی و سلوك عرفانی

 (طرحواره‌ای از عرفان مدرن 7)  

........

΅

ایران‌شناسان در مونترال  

........

΅

روشنفكری دینی علیه بنیادگرایی

........

΅

گزارشی از رونمایی كتاب «در سپهر سپهری» با حضور استاد مصطفی ملكیان  

(سپهری و عرفان مدرن)

........

΅

نوشته‌های فیس‌بوكی

........

΅

سيلابس درس: مطهری ‌شناسی

........

΅

سيلابس درس: بازخواني آثار داريوش شايگان

........

΅

سيلابس درس: بازخواني ميراث فكري عبدالكريم سروش

........

΅ سيلابس درس: ميراث فكري شريعتي و روشنفكري ايراني

يا  

Soroush Dabbagh official website where is designed by Behdad since 2010