΅فهرست موضوعی  در حال برگزاری

نام درس

محل برگزاری

روز و ساعت برگزاري كلاس

     
     
     
     
     

 

΅فهرست موضوعی  برگزار شده

نام درس
محل برگزاری

اطلاعات

درآمدي بر تحليل فلسفي (1) موسسه معرفت پژوهش ترم تابستان 1389، 10 جلسه
درآمدي بر مثنوي (2) موسسه معرفت پژوهش ترم بهار 1389، 10 جلسه
درآمدي بر مثنوي (1) موسسه معرفت پژوهش ترم پاييز 1388، 10 جلسه
درآمدي بر عرفان اسلامي موسسه معرفت پژوهش ترم پاييز 1387، 12 جلسه
درآمدي بر فلسفه تحليلي موسسه معرفت پژوهش ترم تابستان 1387، 12 جلسه
ويتگنشتاين "كاوش‌‌هاي فلسفي"

در "باب يقين"

موسسه معرفت پژوهش ترم بهار 1387، 12 جلسه
درآمدي بر فلسفه دين موسسه معرفت پژوهش ترم زمستان 1386، 12 جلسه
فلسفه اخلاق موسسه معرفت پژوهش ترم تابستان 1386، 12 جلسه

فلسفة زبان

 (با تأكيد بر رسالة منطقي ـ فلسفي ويتگنشتاين)
موسسه معرفت پژوهش ترم زمستان 1385، 12 جلسه
درآمدي بر فلسفه موسسه معرفت پژوهش ترم تابستان 1385، 10 جلسه
   

علاقمندان براي تهيه فايل‌ صوتي كلاس‌هاي‌ ذكر شده

مي‌توانند به موسسه معرفت ‌پژوهش مراجعه كنند.

 



استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر مرجع آزاد است